×

Προειδοποίηση

JFolder: :files: Η διαδρομή δεν καταλήγει σε φάκελο. Διαδρομή: var/www/vhosts/epoliteia.gr/httpdocs

Μέσα δράσης

 •  με την ανάθεση μελετών και ερευνών σε ομάδες ή πρόσωπα, 

 •  με τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,

 •  με τη λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών και διαμόρφωση θέσεων, τόσο μεταξύ των μελών του, όσο και μεταξύ αυτών και της κοινωνίας των πολιτών,  

 •  με την παραγωγή ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού, την έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως βιβλία, λευκώματα, μονογραφίες κ.λ.π.,

 •  με τη σύσταση επιτροπών μελετών, ερευνών και δράσεων που προωθούν τους σκοπούς του,  

 •  με την προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, μέσω ανάληψης και εκτέλεσης σχετικών δράσεων προώθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών 

 •  με τη συμβολή στην εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως αυτών που συνέχονται προς αναπτυξιακούς σκοπούς ή προς την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων. σύμφωνα με το πρότυπο του νόμου 2731/1999-Μ.Κ.Ο. και στο πλαίσιο της προσέγγισης που υιοθετούν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, 

 •  με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την παροχή κάθε είδους προστασίας (γραπτής και προφορικής, ατομικής και συλλογικής, εθνικής και υπερεθνικής, εξωδικαστικής και δικαστικής,) σε όσους αντλούν δικαιώματα από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 •   με  τη σύσταση τμημάτων ή παραρτημάτων του Σωματείου σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

 •   με τη συνεργασία με συναφείς εθνικές, ευρωπαϊκές και αλλοδαπές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ως μέλους σε ομοσπονδίες και ευρύτερες οργανώσεις, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, έτσι ώστε να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες και επιχειρηθούν κοινές δράσεις, 

 •  με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και προάγει τους σκοπούς του Σωματείου. 

 

> T.J. Oshie Authentic Jersey